Awarded Agency

Numerous projects we have worked at over the years have been awarded and nominated on these online platforms.

They can’t be wrong
Support our projects on the platforms above.

Need a pro?
Here we are!

What we do best is to create and innovate trough brands that eventually end up being the best on their niche.

If you got something in mind but you need a professional team to work with, here we are.

instagram facebook behance
Digital in the time of Corona

Lumea e plină de necunoscute. Și mistere. Și cam tot ce e imprevizibil și terifiant, în special pentru deciziile noastre de business. Contextul recent nu este decât un motiv în plus pentru un atac de panică dacă ești antreprenor. Este necesar să înțelegem rolul mediului digital în această și oricare altă viitoare criză pentru tranziția către un model de afaceri flexibil.

Changing the face of Retail

Întreruperile lanțului de aprovizionare au fost primele care au impus probleme în ecosistemul retail. Nici IoT nu te mai poate salva atunci când există nenumărați factori care reduc producția și transportul de mărfuri, precum și posibilitatea de călătorie a echipelor de vânzări.

Lanțurile de aprovizionare încep să fie vulnerabile în întreaga lume, întrucât se intensifică criza de sănătate și se iau măsuri mai stricte care afectează călătoriile internaționale, ceea ce reduce în mare măsură flexibilitatea pieței.

Schimbarea paradigmei

În momente ca acestea, un singur lucru trebuie făcut dacă ești un business professional: regândirea modelului de afaceri într-un mod mai flexibil, pentru a-i permite să prospere online. Singura șansă reală de a supraviețui în viitoarea perioadă economică este să gândești outside of the box. De la restaurante care fac cursuri online, arătând oamenilor cum să gătească o masă nutritivă acasă (fără să ofere totuși rețetele lor din meniu), până la teatre care organizează spectacole live pe Facebook și alte platforme, până la cafenele care permit oamenilor să cumpere vouchere pentru după această perioadă, tocmai pentru a echilibra fluxul numerar, nu nimic nu este greșit în mediul online, atâta timp cât ai îndrumarea profesioniștilor.

Comportamentul de cumpărare

Vei fi tentat să crezi că până aici a fost. Oamenii au încetat să facă cumpărături, pentru că – nu-i așa? – trebuie să stea doar în casă. Acest lucru nu putea fi mai departe de adevăr. Nevoile noastre capitaliste nu vor înceta să existe doar pentru că suntem temporar izolați acasă. „Window shopping” pe platformele de e-commerce se transformă într-o planificare atentă a ținutelor, a vacanțelor, a evenimentelor și a orice altceva.

După o săptămână de stat în casă și necheltuit bani, oamenii vor apela la digital ca sursă de inspirație. Acest lucru poate lua orice formă de la a-ți aminti că ai un raft pe care-ar merge numai bine să-l vopsești la board games și produse de îngrijire personală. Singura condiție pentru business-uri este să fie relevante, să fie primele alegeri ale publicului și să investească în awareness.

Awareness-ul face toată diferența

A fost întotdeauna adevărat că o afacere nu se poate extinde fără o campanie de awareness corectă. Poate chiar mai adevărat acum, dacă e posibil. Digitalul are un avantaj față de lumea reală – nu va fi afectat și nu va depinde de nicio problemă socială cu care ne-am putea confrunta.

A sosit timpul să fii creativ. Dacă nu ai o agenție care să vă administreze afacerea, este timpul să angajați cei mai buni profesioniști pentru a înțelege customer journey-ul și pentru a oferi informații și soluții care stimulează interesul oamenilor pentru care brandul tău poate fi relevant.

Afacerea ta nu va mai fi niciodată la fel

Digitalul a devenit cel mai de încredere mod de a ajunge la audiența ta. Nu că nu ar fi fost – valorile care urmăreau touch point-urile cumpărătorilor tăi la fiecare pas al funnel-ului lor au fost la fel de relevante până acum. Dar ce a făcut această situație globală este să proclame digitalul ca singura posibilitate de a depăși orice fel de problemă socială la nivel de business.

Atât organizațiile guvernamentale, cât și sectorul privat se orientează către sisteme și operațiuni online. Școlile trec la cursuri online, 6 din 10 persoane din China au declarat că cheltuielile aduse de produsele de consum în următoarele trei luni vor fi egale sau chiar mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Lumea merge înainte, iar digitalul are cel mai important rol de a ajuta business-urile să inoveze, să prevină o criză, să se adapteze și să îi ajute pe oameni să lupte cu plictiseala cu un plan de afaceri cu focus pe digital.

Digital in the time of Corona

The world is full of unknowns. And mysteries. And pretty much anything else that is unpredictable and terrifying, especially for our business endeavors. The recent context is nothing but one more reason to panic if you’re an entrepreneur. Understanding the role of digital in this and any other future crisis is paramount to transitioning towards a flexible business model.

Changing the face of Retail

Supply chain disruptions were the first to impose problems in the retail ecosystem. No amount of IoT can save you when there are countless factors that reduce the production and the shipping of goods, as well as sales teams’ capacity to travel.

Supply chains are beginning to be vulnerable all over the world, as the health crisis intensifies and stricter measures are being taken that impact traveling internationally, which reduces market flexibility to a great extent.

Shifting the Paradigm

In times like these, there is one thing to b done as a business professional – rethinking your business model in a more flexible way, as to allow it to prosper online. The only real chance at surviving in the upcoming economical period is thinking out of the box. From restaurants that make classes online showing people how to cook a proper meal at home (without giving away any of their menu recipes), to theaters holding live performances on Facebook and dedicated platforms, to cafes that allow people to buy vouchers for after the outbreak in order to balance the cash flow, there is nothing you can’t do online with the proper guidance from professionals.


Purchasing behavior

You’ll be tempted to think that this is it. People have stopped buying altogether, because – isn’t it? – they have to be confined in the walls of their homes. This could not be further from the truth. Our capitalist needs don’t cease to exist just because we are temporarily isolated at home. ‘Window shopping’ on e-commerce platforms turns into careful planning of outfits, vacations, events and pretty much everything else.

After a week of staying in and not spending any money, people will turn to digital as a source of inspiration. This can take any form from remembering that you have a shelf worth painting since you’ve got this much time, to board games and self-care products. The only condition for businesses is to be relevant, to be top-of-mind and to invest in their awareness.

Awareness will make all the difference

It has always been true that a business cannot scale without the proper awareness. This is even truer now, if possible. The digital has one competitive advantage to the real world – it will not be affected by and it will not depend on any social issue that we might be facing.

So, it’s time to get creative. If you don’t have an agency to manage your business, it’s time you hired the best professionals to understand your customer journey and to come up with insights and solutions that stimulate interest in people who may come across your brand.

Your Business Will Never Be the Same

Digital just became the most reliable way to get to your audience. Not that it wasn’t – metrics tracking your buyers’ touchpoints through every step of their funnel were just as relevant and insightful until today. But what this global situation has done is proclaim digital as the only way to outlive any kind of social problem from a business perspective.

Both governmental organizations and the private sector are pivoting towards online systems and operations. Schools shift to online classes, 6 in 10 people in China said their spending on consumer products in the next three months will be equal or higher compared to the same period last year. The world goes on, and digital has the paramount role of helping businesses innovate, to prevent a crisis, to adapt and to help people fight boredom with a digital-first business plan.

Instagram posts
×
I would love to...
Work together on my project

    We will use your contact details to contact you directly about potential cooperation opportunities now or in the future. All the details about personal data protection can be found in the Privacy policy.